Tage/days                                                1          2          3          4          5          6        Weitere

                                                 €          €          €          €          €          €        Tage

 

Premium Ski Set                                    41        73     103       130       155     179          25

Ski + Schuhe + Stöcke
skis + boots + poles

Top Ski only                                                32        56      77          97       113     129          16

 

Standard Ski Set                                    29      58        85        111       135     159          20

Ski + Schuhe + Stöcke
skis + boots + poles

Standard Ski only                                       22      41        59         77        91       105          12
Skischuhe/boots only                                 12      24        36         48        60         72          10

 

Youth Ski Set         8–14 years            22     42        58         74         89       114          15

Ski/ Schuhe/Stöcke 
skis + boots + poles

 Ski only                                                     17       31       43          55         65      75           10
Skischuhe/boots only                                  8       16        22         28         34       40            6

 

Kids Ski Set               - 8 years         18        32        46         58         71       84           13

Ski/ Schuhe/Stöcke   

skis + boots + poles

 Ski only                                                   14        24         34        44         53       62             9
Skischuhe/boots only                                6         12        17         22         27       32             5

                                                          

Snowboard Set                                    31        63        88        111      130      155           22

Snowboard + Schuhe/boots
Snowboard only                                       22        46        60         74        88       101          13

Snowboard Schuhe/boots only                12        24        36         48        60         72          10

 

Snowboard Set Youth -14 years     22        39        52         65         77         87          10

Snowboard + Schuhe/boots
Snowboard only                                      16        28        36         44         52         60            8

Snowboard Schuhe/boots only                 8        16        22         28         34         40             6

 

Touring Set                                         45

                                                        

Tourenski + Fell / Skis+skins                 35                                                                  

Touren-Skischuhe / boots only              16       

 

Helme/helmet                                           6         12        18         21        24        27            3

Stöcke/poles                                            4           7         10         13        16        19            3

Rodel/toboggan                                       8         16         24         32        40        48            6

Schneeschuhe                                       15