Tage/days                                             1          2           3           4          5          6        Weitere

                                               €          €           €           €          €          €        Tage

 

Premium Ski Set                                41         73        103       130       155       179       25

Ski + Schuhe + Stöcke
skis + boots + poles

Top Ski only                                            32         56         77         97        113       129       16

 

Standard Ski Set                               29         58         85        111        135       159       20

Ski + Schuhe + Stöcke
skis + boots + poles

Standard Ski only                                  22         41         59         77          91       105       12
Skischuhe/boots only                            12         24         36         48          60         72       10

 

Youth Ski Set         8–14 years       22        42         58         74          89       114       15

Ski/ Schuhe/Stöcke 
skis + boots + poles

 Ski only                                                17        31         43         55          65         75       10
Skischuhe/boots only                             8        16          22         28          34         40        6

 

Kids Ski Set               - 8 years     18         32        46          58          71         84       13

Ski/ Schuhe/Stöcke   

skis + boots + poles

 Ski only                                                14       24         34           44         53         62         9
Skischuhe/boots only                              6       12         17           22         27         32        5

                                                          

Snowboard Set                                  31       63        88         111       130       155        22

Snowboard + Schuhe/boots
Snowboard only                                     22       46        60          74         88        101       13

Snowboard Schuhe/boots only             12        24        36          48         60          72       10

 

Snowboard Set Youth -14 years    22        39        52         65         77         87        10

Snowboard + Schuhe/boots
Snowboard only                                     16        28        36         44         52         60          8

Snowboard Schuhe/boots only                8        16        22         28         34         40          6

 

Touring Set                                         45

                                                        

Tourenski + Fell / Skis+skins                 35                                                                  

Touren-Skischuhe / boots only              16       

 

Helme/helmet                                           6         12        18          21        24        27           3

Stöcke/poles                                            4           7         10         13        16        19           3

Rodel/toboggan                                       8         16         24         32        40        48           6

Schneeschuhe                                       15